Оновлюємося :)

Публічна Оферта

Загальні положення

1.1. Цей документ відповідно до Цивільного Кодексу України, являє собою відкриту пропозицію (Оферту) Фізична особа підприємець Швайко Вадим Олексійович невизначеному колу осіб щодо укладення договору про надання інформаційних послуг на викладених у цій Оферті умовах. Для прийняття Оферти фізичне підписання договору не вимагається, якщо цього не бажає потенційний клієнт.

1.2. Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов, фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї Оферти, стає Клієнтом (акцепт Оферти рівнозначний укладенню договору на умовах, викладених в Оферті).

1.3. Зміна або доповнення цієї Оферти можливі при укладанні письмового договору про надання послуг.

Визначення понять

Фізична особа підприємець Швайко Вадим Олексійович (далі – Виконавець), яка спеціалізуються на наданні інформаційної підтримки та послуг.

Сайт – веб-сторінка Виконавця в мережі Інтернет за адресою https://kwidl.com.ua/, яка є офіційним джерелом інформування клієнтів про Виконавця та послуги, які він надає.

Послуги Виконавця (далі – Послуги) – послуги, що надаються Виконавцем Клієнту. З описом та переліком Послуг можна ознайомитися на Сайті за посиланням.

Клієнт – фізична або юридична особа, яка замовляє або має намір замовити Послуги у Виконавця.

Сторони (кожна окремо – Сторона) – Клієнт та Виконавець.

Предмет договору

3.1. За цією Офертою Виконавець зобов’язується надати Клієнту Послуги, а Клієнт зобов’язується прийняти надані Послуги й оплатити їх в порядку та на умовах визначених Офертою.

3.2. Надання Виконавцем Послуг за цією Офертою здійснюється у відповідності до КВЕДів: 47.91, 58.19, 59.11, 62.01, 62.09, 63.11, 63.99, 73.11, 74.10, 74.20, 93.19, 95.21 та у відповідності нормам чинного законодавства України та домовленостями Сторін.

3.3. Клієнт погоджується з умовами Оферти та умовами Політики конфіденційності, яка є невід’ємною частиною Оферти.

Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1. Ціна Послуг визначається згідно з діючими тарифами Виконавця. Ознайомлення з тарифами на ту чи іншу Послугу здійснюється за індивідуальним запитом Клієнта або на Сайті Виконавця.

4.2. Надання Послуг здійснюється на умовах 100% попередньої оплати. В окремих випадках, додатково може бути узгоджений інший порядок розрахунків.

4.3. Сторони можуть дійти згоди про застосування індивідуальних цін на Послуги. Така згода досягається шляхом переговорів Сторін. Також, Сторони мають право переглянути на будь-якому етапі надання Послуг ціни на Послуги.

4.4. Виконавець зберігає за собою право надавати Послуги на спеціальних умовах, під час проведення акцій, інших заходів, про які може додатково інформувати.

4.5. Оплата Послуг здійснюється у будь-який зручний для Сторін спосіб за взаємною згодою, але з урахуванням вимог законодавства.

Права та обов’язки Сторін

5.1. Виконавець має право:

5.1.1. отримувати від Клієнта інформацію, необхідну для надання Послуг.

5.1.2. вносити зміни та доповнення до умов Оферти та додатків до неї без спеціального повідомлення про це.

5.1.3. самостійно встановлювати вартість Послуг та отримувати плату за такі Послуги.

5.1.4. скорочувати перелік, призупиняти або припиняти надання Послуг Клієнту, який порушує умови цієї Оферти.

5.1.5. зберігати та обробляти інформацію, отриману в процесі надання Послуг, відповідно до умов Політики Конфіденційності.

5.2. Виконавець зобов’язаний:

5.2.1. надавати Послуги в строки та в обсязі, про які домовились Сторони.

5.2.2. інформувати Клієнта про правила та вимоги щодо організації надання Послуг, їх якості і змісту, про права та обов’язки Клієнта при отриманні Послуг.

5.2.3. вживати відповідно до чинного законодавства заходи із забезпечення конфіденційності інформації, яка передається Клієнтом.

5.3. Клієнт має право на:

5.3.1. повне і своєчасне отримання замовлених Послуг належної якості.

5.3.2. отримання від Виконавця інформації про надані Послуги та про стан надання Послуг.

5.3.3. отримання додаткових послуг Виконавця.

5.4. Клієнт зобов’язується:

5.4.1. здійснювати оплату замовлених Послуг у розмірі та в строки, про які домовилися Сторони;

5.4.2. своєчасно повідомляти Виконавця про зміну своїх реквізитів, обставин та фактів, які є важливими для надання Послуг.

Умови надання Послуг

6.1. Обравши конкретний вид Послуг (або кілька), Клієнт замовляє та формулює зміст свого запиту про надання Послуг на Сайті.

6.2. З метою замовлення Послуг, Клієнт повинен зв’язатися з Виконавцем одним з наведених способів:

 • зробити замовлення на Сайті Виконавця;
 • відправити на електронну адресу Виконавця лист;
 • відправити повідомлення в будь-який зручний месенджер (Telegram, Face­Book, Insta­gram) Виконавця;
 • зателефонувати на вказаний на Сайті номерів телефону;
 • зробивши запит на одну з реклам Виконавця;
 • інший доступний спосіб.

6.3. На підставі отриманого запиту Клієнта, Виконавець виконує наступний алгоритм дій:

 • аналізує запит на повноту та зрозумілість інформації, у випадку необхідності робить уточнюючі питання, запит на отримання документів тощо;
 • після того, як отримала всі необхідні дані та після оплати Клієнтом суми, зазначеної в рахунку, дана Оферта автоматично вважається укладеною в повному обсязі.

6.4. Виконавець приступає до надання Послуг, з наступного робочого дня з моменту оплати передбачених Послуг, дотримуючись при цьому обумовлених раніше з Клієнтом термінів надання Послуг.

6.5. У разі неможливості надання Виконавцем Послуг зважаючи на недостатність в запиті Клієнта відомостей, Виконавець звертається до Клієнта з вимогою надати додаткові матеріали, пояснення, відомості та/або документи. При цьому, термін надання Послуг продовжується на час надання Клієнтом додаткової, необхідної Виконавцю інформації (документів, відомостей).

6.6. Документи, які надаються/надсилаються Виконавцю для надання Послуг, не повинні бути простроченими або підробленими. Клієнт несе відповідальність за зміст інформації переданої для надання Послуг, зазначених в запиті.

6.7. При належному виконанні Виконавцем своїх зобов’язань за цією Офертою, Клієнт приймає надані Послуги, в тому числі і по Акту прийому-передачі наданих послуг, який готується Виконавцем.

6.8. Строки надання Послуг за цією Офертою є орієнтовними та визначаються відповідно до типу обраних Послуг.

Строк дії і зміна умов Оферти

7.1. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті і діє до моменту відкликання Оферти Виконавцем.

7.2. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в Оферту та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті. Виконавець не зобов’язана повідомляти Клієнтів про зміни в умовах Оферти та/або відкликання Оферти.

Відповідальність і обмеження відповідальності

8.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цієї Оферти відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за якість надання Послуг, якщо клієнт надав неправдиву (неповну) інформацію або не повідомив деякі факти або не надав документи, які мають істотне значення в рамках конкретної Послуги.

8.3. Виконавець за жодних обставин не несе відповідальності за:

а) будь-які дії / бездіяльність, що є прямим або непрямим результатом дії / бездіяльності будь-яких третіх сторін;

б) будь-які непрямі збитки та / або упущену вигоду Клієнта та / або третіх сторін незалежно від того, міг Виконавець передбачити можливість таких збитків чи ні;

в) використання (неможливість використання) і які б то не було наслідки використання (неможливості використання) Замовником обраної ним форми оплати Послуг за цією Офертою.

8.4. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Оферти, якщо це спричинено форс-мажорними обставинами, тобто невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми; війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв’язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даної Оферти, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом часу дії обставин непереборної сили сторони не мають взаємних претензій і кожна зі Сторін приймає на себе свій ризик наслідки форс-мажорних обставин.

Порядок вирішення спорів

9.1. Всі спори та розбіжності, пов’язані з Офертою, Сторони вирішують шляхом переговорів.

9.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.

Заключні положення

10.1. Оферта, її прийняття та виконання регулюється відповідно до чинного законодавства України. Всі питання, неврегульовані Офертою або врегульовані не повністю, регулюються відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Якщо будь-яку з запропонованих умов Оферти буде визнано недійсною або незаконною, або яка не може вступити в силу у відповідності з чинним законодавством, така умова має бути виправлена і замінена новим положенням, яке максимально відповідає початковим намірам Сторін, при цьому інші положення Оферти не змінюються і залишаються в силі.

Реквізити

 • Фізична особа підприємець Швайко Вадим Олексійович
 • Місцезнаходження: 69120, м. Запоріжжя, вул. Авраменка, б. 22
 • IBAN UA753133990000026004055736704
  у АТ КБ «ПРИВАБАНК»
 • ІПН № 2954104875
 • Є платником єдиного податку
 • e‑mail: info@kwidl.com.ua
 • Тел.: +380612687006

Дата публікації цієї Оферти: 07.01.2022

Updating…
 • Немає товарів у кошику.